16 de noviembre de 2023

ויויאן סילבר נרצחה

ב-7 באוקטובר נרצחת בבארי, הקיבוץ שלך


במשך שבועות חשבנו שנחטפת


אבל רוחך כבר אימצה את הנביאים


נטע עצי תאנה בגן עדן


בחרתי פרח לכל ילד בעולם


וצבע חדש לירושלים השמימית


*


ומגלה את עצמך, אתה מחסה את הילדים העזתיים


אתה מתפלל איתם בזמן שהפצצות נופלות


אתה מנחם את בני הערובה


אתה נותן כוח לרעבים


אתה יוצר מים אמיתיים


אתה מברך את מי שנמצא בטרגדיה הזו


לתרגל ולהגן על הצדק

No hay comentarios.:

Powered By Blogger

años y años de blog!!!!